งานกิจการสภา

รายงานการประชุมสภาฯ

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2563

ายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัย3ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัย3ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่4 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยสอง วันที่ 12 พฤษภาคม ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยสอง วันที่ 29 กันยายน ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัย1ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัย3ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัย3ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

บันทึกรายงานการประชุมสภาครั้งแรก ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภา 2566

รายงานการประชุมสภา 2567

Show More
Back to top button
Close
Close