ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น มีอาณาเขตและที่ตั้งดังนี้

ทิศเหนือ    ติดต่อกับตำบลโคกสูง  อำเภอโคกสูง  จังหวัดสระแก้ว  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักไม้แก่นซึ่งปักอยู่ทางทิศใต้ของทางเกวียน   ซึ่งเป็นจุดแบ่งเขตบ้านอ่างศิลากับบ้านโคกไม้งาม  บริเวณพิกัด T A 430280  ไปทางทิศตะวันออก   ตามแนวด้านทิศใต้ของทางเกวียน   ถึงหลักไม้แก่นปักอยู่ด้านทิศเหนือของทางเกวียนซึ่งเป็นจุดแบ่งเขตบ้านโคกสูงกับบ้านโนนหมากมุ่น  บริเวณพิกัด  T A 501264    ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวหลักไม้แก่น   แบ่งเขตบ้านโคกสูงกับบ้านโนนหมากมุ่น  ซึ่งปักไว้เป็นระยะถึงหลักไม้แก่นปักอยู่ฝั่งตะวันตกของถนนทางหลวงแผ่นดิน   สายสี่แยกโคกสูงถึงบ้านหนองจาน  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามแนวหลักแบ่งเขตบ้านโนนสูงกับบ้านโคกสูง  ซึ่งปักไว้เป็นระยะถึงคลองยุทธศาสตร์ บริเวณพิกัด T A 530277  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางเดินเท้า  ถึงหลักไม้แก่นตามแนวพรมแดนไทย – กัมพูชา  บริเวณพิกัด  TA 555278  รวมระยะทางด้านทิศเหนือ  ประมาณ  14  กิโลเมตร

ทิศตะวันออก   ติดต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชา

ทิศใต้   ติดต่อตำบลป่าไร่และตำบลหนองสังข์  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณพิกัด  TA 467195   ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวเส้นแบ่งเขต   อำเภออรัญประเทศกับอำเภอโคกสูง สิ้นสุดที่ลำห้วยนางามตามแนวเส้นแบ่งเขต  อำเภออรัญประเทศกับอำเภอโคกสูงสิ้นสุดที่ลำห้วยนางามตามแนวเส้นแบ่งเขตอำเภออรัญประเทศและอำเภอโคกสูงบริเวณพิกัด  TA 402258  รวมระยะทางด้านทิศใต้  10  กิโลเมตร

ทิศตะวันตก    ติดต่อกับบ้านหนองม่วง  กิ่งอำเภอโคกสูง  จังหวัดสระแก้ว  โดยมีเขตเริ่มต้นจากลำห้วย

นางามแนวเส้นแบ่งเขตอำเภออรัญประเทศกับกิ่งอำเภอโคกสูงบริเวณพิกัดTA 402258    ไปทางทิศตะวันออก

เฉียงเหนือ ตามแนวทางเดินเท้าข้ามถนนสายบ้านหนองแอก – บ้านหนองจาน      ถึงหลักไม้แก่นที่ปักอยู่ทางทิศใต้ของทางเกวียนซึ่งเป็นจุดแบ่งเขตบ้านอ่างศิลากับบ้านโคกไม้งาม บริเวณพิกัด   TA 430280  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ  4  กิโลเมตร

1.3  ลักษณะภูมิประเทศ   สภาพภูมิประเทศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น  ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพเป็นที่ราบและลาดเทไปทางทิศตะวันออกสู่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชา  สภาพพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง  พื้นที่ราบภูเขาที่สำคัญคือ  เขาอีด่าง  และเขาพรมสุวรรณ  ลำน้ำที่สำคัญ   มีอยู่  3  สายคือ  คลองยาง ,ห้วยหินตั้ง , ห้วยเหี้ย

Tags
Show More
Back to top button
Close
Close