ข้อมูลพื้นฐาน

คำสั่งและประกาศ อบต.

คำสั่งและประกาศ อบต.

เรื่อง ประเภท
 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน คำสั่ง
 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน คำสั่ง
คำสั่งมอบอำนาจของนายกให้รองนายกปฏิบัติราชการแทน คำสั่ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 คำสั่ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 คำสั่ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 คำสั่ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2558 คำสั่ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2561 คำสั่ง
ประกาศการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศ
ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ปีงบประมาณ 2560 ประกาศ
ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ปีงบประมาณ 2561 ประกาศ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ปี งบประมาณ 2562 คำสั่ง
คำสั่งคณะกรรมการศูนยืบริการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนฯ ปีงบประมาณ 2562 คำสั่ง
คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติราชการแทน, รักษาราชการแทน 2566 คำสั่ง
คำสั่งมอบหมายงาน 2566 คำสั่ง
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2566 ประกาศ

 

Show More
Back to top button
Close
Close