ไม่มีหมวดหมู่

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
01 โครงสร้าง
 • แนบลิงก์
*แสดงแผนผังโครงสร้างหน่วยงานการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
* แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนภายใน เช่น สำนัก กอง ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
02 ข้อมูลผู้บริหาร
 • แนบลิงก์

*แสดงแผนผังโครงสร้างหน่วยงานการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
* แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนภายใน เช่น สำนัก กอง ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

03 อำนาจหน้าที่
 • แนบลิงก์
*แสดงข้อมูลเฉพาะอธิบายถึงหน้าที่และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
*ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ
04 ข้อมูลการติดต่อ
 • แนบลิงก์
*แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วย
1.ที่อยู่หน่วยงาน
2.หมายเลขโทรศัพท์
3.E-mail ของหน่วยงาน
4.แผนที่ตั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
05 ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แนบลิงก์
*แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
*แสดง Qr code แบบวัด EIT ของหน่วยงานที่ดาวน์โหลดจากระบบ ITAS ไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเพื่อให้ผู้บริการหรือผู้ติดต่อราชการมีโอกาศได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
06 Q&A
 • แนบลิงก์
*แสดงช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดนมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้ 2 ทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenser Live Chat , Chatbot , line official Account, Web board
*สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยนไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แนบลิงก์
*แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี ที่มีรายละเอียดประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
(2) เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
(3) ตัวชี้วัดของเป้าหมาย (2)
*เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2567
08 แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แนบลิงก์
*แสดงแผนการดำเนินงานตามภาระกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.2567 ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
(3) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม
(4) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
*แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี *แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกิบด้วย
(1) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(3) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม(ระบุวัน เดือน ปีที่เริ่ม และสิ้นสุดการดำเนินการ)
(4) ปัญหา/อุปสรรค
(5) ข้อเสนอแนะ
*เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2566
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
010 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ *แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ชื่องาน
(2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(3) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน
(4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง** กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ แต่จะต้องมีองค์ประกอบด้านข้อมูลครบตามที่กำหนด
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
011 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้บริการหรือผู้มาติดต่อ
 • แนบลิงก์
*แสดงคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฎิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดของแต่ละงานอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ชื่องาน
(2) วิธีการและขั้นตอนการให้บริการ
(3) ระยะเวลาขั้นตอนการให้บริการ
(4) ช่องทางการให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วนงานที่รับผิดชอบ E-service, One Stop Service
(5) ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียม ให้ระบุว่า “ไม่มีค่าธรรมเนียม”)
(6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง** กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการให้บริการในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ แต่จะต้องมีองค์ประกอบด้านข้อมูลครบตามที่กำหนด
012 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ * แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบไปด้วย
(1) จำนวนผู้มารับบริการที่เข้ารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in)
(2) จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service** เป็นข้อมูลสถิติของปี พ.ศ.2566
013 E-service
 • แนบลิงก์
*แสดงระบบการให้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ
* แสดงวิธีรายละเอียดกสนใช้งานระบบการให้บริการ
* สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางขั้นต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน** ไม่รวมถึงช่องทางการถาม-ตอบ (Q&A) หรือสื่อสารตามปกติแบบออนไลน์ของหน่วยงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ URL คำอธิบาย
014 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ * แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่าย หมวดงบลงทุนที่จะดำเนินการในปี พ.ศ.2567 ทุกรายการที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
(2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
(3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
(4) วิธีที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
(5) ช่วงเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการ
015 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • แนบลิงก์
* แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
* แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
* เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ.2567**กรณีที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือที่กฏหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียดหรือเผยแพร่ไปว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในกรณีดังกล่าว
016 ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • แนบลิงก์
* แสดงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
(2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
(3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
(4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ
(5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
(6) ราคากลาง (บาท)
(7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)
(8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกิบการที่ได้รับการคัดเลือก
(9) รายละเอียดของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
(10) เลขที่โครงการ
(11) วันที่ลงนามในสัญญา
(12) วันที่สิ้นสุดสัญญา
** เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ.2567
O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี * แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
(2) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)
(3) ปัญหา / อุปสรรค
(4)  ข้อเสนอแนะ
*แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ของหน่วยงานที่มีรายนละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
(2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
(3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
(4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ
(5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
(6) ราคากลาง (บาท)
(7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)
(8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกิบการที่ได้รับการคัดเลือก
(9) รายละเอียดของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
(10) เลขที่โครงการ
(11) วันที่ลงนามในสัญญา
(12) วันที่สิ้นสุดสัญญา
** เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ.2566
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
018 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล * แสดงแผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) เลขที่โครงการหรือกิจกรรม
(2) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม
(3) ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
* เป็นแผนฯ ที่มีความครอบคลุมทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ปี พ.ศ.2567
019 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี * แสดงผลการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย
(1) โครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(3) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(4) ระยะเวลาในการดำเนินการ (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริมดำเนินการ)
(5) ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง
(6) ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(7) ปัญหา/อุปสรรค
(8) ข้อเสนอแนะ*เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2566
O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ *แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

**กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์ที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
** กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงประมวลจริยธรรมจำนวน 3 ฉบับได้แก่ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

021 การขับเคลื่อนจริยธรรม * แสดงการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม โดยให้แสดงเป็น  คำสั่งแต่งตั้งที่เป็นทางการ
(2) แนวปฏิบัติ Dis&Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่มีการจัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน
(3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงานในปี พ.ศ.2567
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
022 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ * แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องควรรู้ เพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ-สกุลของผู้ถูกร้อง ช่วงเวลาการกระทำความผิดพฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(3) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(4) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
(5) ระยะเวลาดำเนินการ
023 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แนบลิงก์
*แสดงช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป
*เป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
*สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
024 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ * แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
(2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
(3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ* เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2566
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
025 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม * แสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
(3) ผลจากการมีส่วนร่วม
(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน* เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานในปี พ.ศ. 2567
การดำเนินการเพิ่มป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
ข้อ URL คำอธิบาย
026 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ * เป็นประกาศฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ*อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2567
* มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ* เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2567**การประกาศฯ ให้ประกาศในทุกปีงบประมาณ
(ถึงแม้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานยังเป็นบุคคลเดิม)
027 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 • แนบลิงก์
* แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
* เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุมการสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบายหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ* เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567
028 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy * แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงานตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

* เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงานในปี พ.ศ. 2566

029 รายงานการรับทรัพย์สินหรือระโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา * แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงานตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561* เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงานในปี พ.ศ. 2566
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
030 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับสินบน * แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558*
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง
(4) การบริหารงานบุคคล
* ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วยฅ
(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
(2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
* ป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567**กรณีหน่วยงานที่ไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 ให้ระบุว่า “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณานุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558**
031 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี * แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
(2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
(3) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
032 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แนบลิงก์
* แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลที่จัดทำโดยหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการ/กิจกรรม
(2) งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม*
(3) ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
*  เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567** กรณีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช่งบประมาณดำเนินการ
033 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี *แสดงผลการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ*  เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566** กรณีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ระบุในผลว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
034 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน * แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2566* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้
(1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
(2) การให้บริการและระบบ E-Service
(3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
(4) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
(5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
(6) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
(7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
* แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์ แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
(2) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(3) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
(4) ระยะเวลา
* แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ** กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ เป็นครั้งแรกให้หน่วยงานวิเคราะห์ตามประเด็นที่กำหนดโดยคำนึงถึงบริบทและการปฏิบัติงานตามการกิจของหน่วยงาน
035 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน * แสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานฅ
(2) สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการชหรือกิจกรรม
(3) ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
*เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566** กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ เป็นครั้งแรกหึหน่วยงานรายงานตามประเด็นที่กำหมดโดยคำนึงถึงบริบทและการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
Show More
Back to top button
Close
Close