การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีข่าวประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครั้งที่ 1.2565

Show More
Back to top button
Close
Close