ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

26 มิ.ย. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๓๐ กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก ได้ร่วมรณรงค์และจัดกิจกรรมเพื่อต่อต้าน ยาเสพติด มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด”
การแก้ไขปัญหายาเสพติดจะสำเร็จเป็นรูปธรรมได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ทุกคน และเพื่อเป็นการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น ขอเชิญชวนร่วมสวมเสื้อสีขาว ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ มาร่วมมือ ร่วมใจ หยุดภัยยาเสพติดไปด้วยกัน
Show More
Back to top button
Close
Close